Programowanie w języku C++

Zakres szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla osób chcących nauczyć się profesjonalnego programowania w języku C++. W trakcie szkolenia omawiane są podstawowe techniki programowania w języku C++ - tworzenie klas, dziedziczenie i polimorfizm, bezpieczne zarządzanie pamięcią dla obiektów (smart pointers), obsługa wyjątków. Szkolenie to polecane jest także dla programistów języka C, którzy chcą nauczyć się poprawnego programowania obiektowego w C++. Koncentrujemy się na nauce nowego standardu C++11/14.


Plan szkolenia

Podstawy programowania w języku C++

 • Struktura programu w języku C++
 • Kompilacja oraz łączenie programów
 • Preprocesor
 • Typy danych, operatory i instrukcje sterujące
 • Deklaracje zmiennych oraz stałych, zasięg zmiennych
 • Automatyczna dedukcja typów – słowo kluczowe auto
 • Konwersje typów
 • Wskaźniki i referencje

Organizacja kodu - funkcje i moduły

 • Definiowanie funkcji
 • Przekazywanie parametrów do funkcji
 • Pliki nagłówkowe i pliki źródłowe
 • Organizacja kodu - bariery #include
 • Przestrzenie nazw

Tablice, kontenery STL i iteratory

 • Tablice w języku C++ - tablice natywne i std::array<T>
 • Iteracja po zakresach – wskaźniki, iteratory, range-based-for
 • Łańcuchy znaków - c-łańcuchy i typ std::string
 • Podstawowe kontenery STL - std::vector<T>, std::list<T>, std::map<K, T>, std::unordered_map<K, T>
 • Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe

 • Typy użytkownika - struktury, klasy
 • Funkcje składowe – metody
 • Konstruktory
 • Zarządzanie zasobami - RAII
  • Destruktory
  • Specjalne funkcje kopiujące
  • specjalne funkcje przenoszące – wstęp do semantyki przenoszenia
 • Przeciążanie operatorów dla klas
 • Zarządzanie pamięcią dla obiektów – smart pointery
  • std::unique_ptr
  • std::shared_ptr

Funktory i lambdy

 • Obiekty wywoływalne w C++11
 • Funktory
 • Lambdy
 • std::function – callbacki w C++11
 • Wykorzystanie lambd w algorytmach standardowych STL

Dziedziczenie i polimorfizm

 • Klasy pochodne
 • Konstruktory i destruktory a dziedziczenie
 • Dostęp do składowych klasy bazowej
 • Przeciążenie i przesłanianie funkcji składowych
 • Dziedziczenie publiczne, chronione i prywatne - widoczność składowych w klasach pochodnych
 • Statyczne i dynamiczne wiązanie funkcji
 • Funkcje czysto wirtualne
 • Destruktory wirtualne
 • Klasy abstrakcyjne
 • Polimorfizm w języku C++
 • Przykład zastosowania polimorfizmu

Dziedziczenie wielobazowe

 • Przykład dziedziczenia wielokrotnego
 • Problemy związane z dziedziczeniem wielobazowym
 • Wirtualne klasy bazowe

Obsługa wyjątków

 • Koncepcja obsługi sytuacji wyjątkowych
 • Bloki try... catch
 • Standardowe klasy wyjątków
 • Klasy wyjątków użytkownika

Strumienie

 • Koncepcja strumieni w C++ - opis biblioteki iostream
 • Strumienie std::cin, std::cout oraz std::err
 • Strumienie plikowe

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw programowania (np. C, Pascal, Java, Python, itp.).

4 dni po 8 godzin lekcyjnych