Programowanie w ASP.NET - C#

Zakres szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnicy rozwijają przykładową aplikację webową w technologii ASP.NET 4.5. Wdrażając kolejne elementy  witryny zapoznają się z dostępnymi kontrolkami serwerowymi i AJAX oraz cyklem życia strony ASP.NET. Omawiane są mechanizmy dostępu do danych z bazy SQL Server z wykorzystaniem Entity Framework, uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników oraz zarządzania profilami. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy są w stanie samodzielnie rozwijać i wdrażać profesjonalne aplikacje webowe.


Plan szkolenia

Wprowadzenie do ASP.NET 4.5

 • Opis środowiska Visual Studio
 • Serwer IIS
 • Budowa aplikacji ASP.NET Web Forms
 • Katalogi ASP.NET
 • Dyrektywy strony ASP.NET

Klasa Page i cykl strony w ASP.NET

 • Klasa Page
 • Plik ukrytego kodu
 • Zdarzenia strony .aspx
 • Praca z mechanizmem post-back
 • Mechanizmy przekierowań na inną stronę

Kontrolki serwerowe ASP.NET

 • Kontrolki Label i Literal
 • Kontrolka TextBox
 • Kontrolki Button
 • Kontrolka HyperLink
 • Kontrolki listowe
 • Kontrolki Panel i PlaceHolder
 • Kontrolki MultiView i View
 • Kontrolka Wizard
 • Kontrolka FileUpload

Sprawdzanie poprawności

 • Kontrolka RequiredFieldValidator
 • Kontrolka ValidationSummary
 • Kontrolka CompareValidator
 • Sprawdzanie zakresu
 • Wyrażenia regularne
 • Kontrolka CustomValidator

Strony wzorcowe i nawigacja

 • Strony wzorcowe
 • Nawigacja
 • Filtrowanie na podstawie systemu bezpieczeństwa
 • Tematy i skórki

ASP.NET Ajax

 • Tworzenie stron ASP.NET z użyciem technologii AJAX
 • Kontrolki ASP.NET AJAX po stronie serwera
 • ASP.NET AJAX Control Toolkit
 • Wykorzystanie skryptów po stronie klienta

Śledzenie, usuwanie i obsługa błędów

 • Śledzenie na poziomie strony
 • Umieszczanie danych w dzienniku śledzenia
 • Śledzenie na poziomie aplikacji
 • Przeglądarka zdarzeń Trace
 • Wykrywanie i usuwanie błędów
 • Obsługa błędów

Współpraca z bazami danych

 • Kontrolki źródeł danych
 • Kontrolki umożliwiające wiązanie danych - GridView, ListView, FormView, Repeater
 • Wyświetlanie danych Master/Detail
 • Entity Framework i LINQ-to-Entities

Zarządzanie stanem

 • Stan sesji
 • Stan widoku
 • Stan aplikacji

Bezpieczeństwo aplikacji ASP.NET

 • Uwierzytelnianie i autoryzacja
 • Członkostwo i zarządzanie rolami
 • Korzystanie z narzędzia Web Site Administration Tool

Personalizacja

 • Model personalizacji
 • Personalizacja anonimowa
 • Profile aplikacji i ich praktyczne wykorzystanie

Kontrolki użytkownika

 • Tworzenie i wykorzystanie kontrolek użytkownika
 • Kontrolki serwerowe

Buforowanie i wydajność

 • Buforowanie danych wyjściowych
 • Buforowanie części strony
 • Buforowanie za pomocą obiektu Cache
 • Klasa HttpCachePolicy
 • Wydajność
 • Testowanie wydajności i profilowanie

Wdrożenie

 • Wdrożenie lokalne
 • Wdrożenie globalne

Wymagana znajomość tematów ze szkolenia Programowanie w języku C#

5 dni po 8 godzin lekcyjnych