Wzorce projektowe w ASP.NET

Zakres szkolenia

Szkolenie omawia wykorzystanie wzorców projektowych (GOF i Enterprise) do tworzenia wielowarstwowych i skalowalnych aplikacji webowych ASP.NET. W trakcie szkolenia omawiane są techniki podziału aplikacji na niezależne warstwy oraz wstrzykiwania zależności z wykorzystaniem kontenerów IoC. Uczestnicy szkolenia nauczą się projektować i implementować kompletną aplikację webową z użyciem wzorca MVC (ASP.NET MVC 5).


Plan szkolenia

SOLID OOP

 • Zasada pojedynczej odpowiedzialności - Single-Responsibility Principle
 • Zasada otwarte-zamknięte - Open/Close Principle
 • Zasada podstawiania Liskov - Liskov Substitution Principle
 • Zasada segregacji interfejsów - Interface Segregation Principle
 • Zasada odwracania zależności - Dependency Inversion Principle

Techniki Inversion of Control i Dependency Injection

 • Przegląd kontenerów IoC

Projektowanie aplikacji wielowarstwowych

 • Antywzorzec - Smart UI
 • Podział aplikacji na warstwy - Case Study
 • Model domeny
 • Usługi domeny
 • Warstwa dostępu do danych
 • Warstwa infrastruktury
 • Usługi aplikacji
 • Warstwa prezentacyjna

Wzorce organizacyjne w warstwie logiki biznesowej

 • Transaction Script
 • Active Record
 • Domain Model
 • Anemic Domain Model
 • Domain-Driven Design

Wzorce GOF i Enterprise w warstwie logiki biznesowej

 • Factory Method
 • Decorator
 • Template Method
 • State
 • Strategy
 • Specification
 • Composite
 • Layer Supertype
 • Dependency Injection Pattern - wstrzykiwanie zależności

Warstwa usług (Service Layer)

 • Service Oriented Architecture
 • Wzorzec Facade
 • Wzorce Document Message i Request-Response

Warstwa dostępu do danych (Data Access Layer)

 • Wzorce w warstwie dostępu do danych
 • Repository
 • Unit of Work
 • Użycie mapera ORM - Entity Framework 6
 • Lazy loading i wzorzec Proxy

Warstwa prezentacyjna (Presentation Layer)

 • Wzorzec Model-View-Presenter
 • Wzorce Front Controller i Command
 • Wzorzec Model-View-Controller

Wymagana znajomość tematów ze szkoleń:

3 dni po 8 godzin lekcyjnych